Pomiary emisji

Pomiary emisji pyłów

Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych przeprowadzane są zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7 „Badania zawartości pyłu. Pomiar stężenia i strumienia masy pyłu w gazach odlotowych metodą grawimetryczną.” Jest to metoda referencyjna.

Pomiar wykonywane są zazwyczaj w kanałach spalinowych kotłów przed i za urządzeniami odpylającymi (elektrofiltry, filtry workowe, cyklony, multicyklony).

W oparciu o wyniki pomiarów zanieczyszczeń pyłowych przed i za odpylaczami określa się skuteczność odpylania tych urządzeń.

Pomiary stężeń i emisji zapylenia można również wykonać na innych instalacjach przemysłowych, takich jak instalacje wyciągowe znad stanowisk pracy, hal produkcyjnych, zbiorników retencyjnych itp.

 W trakcie pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych mierzy się dodatkowo:

- ciśnienie statyczne i dynamiczne spalin,
- prędkość oraz strumień objętości przepływających spalin,
- stężenie zapylenia w kanale spalinowym.

Dane te mogą być wykorzystane do wyznaczenia np. wydajności instalacji wentylacyjnych i określenie wydajności wentylatorów.

Aparatura pomiarowa: automatyczny pyłomierz  EMIOTEST 2598 z wyposażeniem

  

Pomiary emisji gazów

Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych i temperatury wykonuje się w kanałach spalinowych przed i za odpylaczami metodą elektrochemiczną. W ich skład wchodzą:

 – pomiary zawartości O2, CO2 w spalinach – metoda elektrochemiczna referencyjna
 – pomiary stężenia NO2, SO2 i CO w spalinach – metoda elektrochemiczna, nie referencyjna.

W przypadku wykonywania pomiarów jednocześnie przed i za odpylaczami na podstawie spadku temperatury spalin i przyrostu tlenu w spalinach można określić szczelność urządzeń odpylających.

W oparciu o wyniki pomiarów można wykonać optymalizację procesu spalania. Odpowiednio niska zawartość CO i NOx w spalinach jest oznaką małych strat paleniskowych i wylotowych kotła, czyli poprawy sprawności kotła.

Aparatura pomiarowa: analizator TESTO 33 wyposażony w autorejestrator i drukarkę. Pozwala to na rejestrować wyniki pomiarów w dłuższych okresach czasowych

Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wykonywane są również w celu sprawdzenia istniejącego monitoringu (takich jak stacjonarne urządzenia pomiarowych zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, przepływomierze spalin, powietrza i gazów, sprawdzenie wydajności wszelkiego rodzaju wentylatorów).

 

Kontakt